Konfitura z pomarańczy

Skład­niki na ok. 4 sło­iczki po 300 ml:

5 poma­rań­czy
1 cytryna
3 szklanki cukru (naj­le­piej wg smaku)
6 szkla­nek wody

Poma­rań­cze i cytrynę dokład­nie wyszo­ro­wać szczo­teczką i spa­rzyć. Następ­nie cienko obrać ze skórki.

Owoce razem z błon­kami pokroić na kawa­łeczki i wło­żyć do więk­szego garnka z gru­bym dnem.

Skórkę poma­rań­czy i cytryny pokroić na drobne paseczki i wło­żyć do garnka.

Skórki (oprócz gorz­kiej bia­łej pod­skórki), błonki, pestki mają naj­wię­cej pek­tyny i dzięki nim kon­fi­tura tężeje bez dodatku cukru żelu­ją­cego. Jeśli owoce posia­dają dużo pestek, warto wło­żyć je do woreczka z gazy i umie­ścić na nama­cza­nie na noc w garnku, kolej­nego dnia przed goto­wa­niem usunąć.

Owoce i skórki zalać gorącą wodą, dopro­wa­dzić do wrze­nia i zdjąć z pal­nika. Dodać cukier i wymie­szać do roz­pusz­cze­nia. Gar­nek pozo­sta­wić na całą noc w tem­pe­ra­tu­rze pokojowej.

Kolej­nego dnia znowu zago­to­wać i goto­wać na mini­mal­nym ogniu przez około 4 godziny bez przy­kry­cia, mie­sza­jąc od czasu do czasu. Gotowa kon­fi­tura będzie miała ciem­niej­szy kolor i nie będzie bar­dzo gęsta.

Prze­lać kon­fi­turę do wypa­rzo­nych słoików.